Skip to main content

Càlculs de la demanda d’energies renovables estimades per l’Alt Empordà

Renovem-nos – 2024

Context a Comarques de Girona

Les comarques de Girona són avui dia les més endarrerides en implantació d’energies renovables. Hores d’ara no hi ha cap instal·lació eòlica en funcionament i el parc fotovoltaic és molt limitat com es mostra en els següents gràfics:

Si l’estat espanyol ha sobrepassat aquest 2023 la barrera del 50% de la producció electrica d’orígen renovable, a Catalunya aquesta dada no arriba al 15%. Però el cas és encara més breu si fem el zoom a comarques de Girona, on malgrat el potencial d’hores de sol i la disponibilitat de vent de l’Empordà, la dada queda amb un irrisori 1,5%. La distància a recórrer per la demarcació de Girona d’aquí al 2050 quan tots Europa haurà d’haver esdevingut 100% renovable, és gairebé insalvable.

Darrera aquest estancament en les polítiques climàtiques hi ha un argument recurrent que defensa que posat plaques fotovoltàiques als polígons industrials podem estalviar la instal·lació d’energia eòlica a l’Empordà. Per tal de situar el debat públic en relació a la magnitud de les xifres, des de l’associació Renovem-nos hem fet l’exercici de traduir la demanda d’energia prevista pel 2050 (amb el 40% de decreixement energètic atribuïble a la eficiència que preveu la PROENCAT) en necessitats d’implantació d’energies renovables. L’estudi està centrat a l’Alt Empordà com a exemple on tenim el major recurs renovable en forma d’energia eòlica.

Estimació de l’extensió d’instal·lacions d’EERR a l’Alt Empordà 

Prenem com a referència la Proencat 2050 pel que fa a les necessitats energètiques de Catalunya i la producció anual per MW instal·lat.

Taula I.- producció prevista d’energia a Catalunya (TWh)

TWh 2020 2030 2035 2040 2050
Electricitat renovable 9 33 65 81 113
Altra energia renov. 13 27 38
Nuclear 65 0 0 0
Combustibles fòssils 128 55 5
Electr.Import (-)/export(+)       +7 -6
TOTAL 239   170 150

Taula II.- GWh per MW instal·lat depenent de la tecnologia de captació i quota de la producció elèctrica per tecnologia el 2050

  GWh/MW % producció (2050)
2020 2030 2050
Eòlica marina 4,1 3,8 6
Eòlica terrestre 2,1 2,6 2,0 38
Fotovoltaica a terra 1,6 1,7 1,7 31
Fotovoltaica teulades 1,3 1,4 1,4 18
Hidroelèctrica       3
Altres       4

Quota de producció d’energia elèctrica que s’assignaria a l’Alt Empordà segons dos criteris:

La calcularem un primer escenari per a l’any 2035 perquè és l’any en el qual s’hauran tancat les centrals nuclears que representen la major contribució l’energia elèctrica. També, al 2050, que és l’any en què s’haurà acabat la transició energètica cap a les renovables.

a) Citeri proporcional a la població

Catalunya: 7,9 milions d’hab. Alt Empordà: 0,147 milions d’hab.

A l’Alt Empordà li tocaria generar el 1.86% de l’energia de Catalunya (Taula III)

  2035 2050
Producció Alt Empordà (TWh) 1,21 2,10

Que correspondria a una potència instal·lada d’eòlica marina, terrestre o fotovoltaica a terra, si només es captés energia amb una d’aquestes tecnologies (Taula IV)

Tecnologia si fos única 2035 (MW) 2050 (MW)
Eòlica marina  295 552
Eòlica terrestre  465 1050
Fotovoltaica a terra 712 1235

Que correspondria a la mida del conjunt de les plantes de captació següent (Taula V.- considerem molins de 5 MW i de 15 MW per a l’eòlica terrestre i marina, respectivament, i una producció fotovoltaica de 100 kWh/m2; el % és sobre la superfície de la comarca):

Tecnologia si fos única 2035 2050 (% sup.comarcal)
Eòlica marina 20 molins 37 molins 
Eòlica terrestre 93 molins 210 molins
Fotovoltaica a terra 1210 ha (0,89 %) 2100 ha (1,5%)

El criteri de població no inclou la població flotant turística a l’estiu o la no empadronada dels caps de setmana.

b) Criteri proporcional al territori

Catalunya: 3110 103 ha Alt Empordà: 136 103 ha

Segons aquest criteri, a l’Alt Empordà li tocaria general el 4,24% de l’energia de Catalunya (Taula VI). 

  2035 2050
Producció Alt Empordà (TWh) 2,7 4,7

Els valors detallats amb el criteri de població es multiplicarien tots per 2,22.

L’extensió de les instal·lacions de captació seria (Taula VII.- continuem considerant molins de 5 MW i 15 MW per a l’eòlica terrestre i marina, respectivament, una producció fotovoltaica de 100 kWh/m2; el % és sobre la superfície de la comarca):

  2035 2050 (% sup.comarcal)
Eòlica marina 44 molins 82 molins
Eòlica terrestre 206 molins 466 molins
Fotovoltaica a terra 2686 ha (2,0%) 4662 ha (3,4%)

Comentaris

1) Segons l’estudi encarregat per la Diputació a la UdG, l’Alt Empodà compta amb un 4% de superfície qualificada com a “apta” o “molt apta” per a plantes fotovoltaiques a terra.

2) Evidentment, la capacitat de captació de les comarques de Catalunya no és proporcional a la seva superfície. Per tant, tenint en compte que l’àrea metropolitana té poc espai disponible, els valors de la Taula VII s’incrementarien.

3) Tenint en compte que el recurs eòlic es troba localitzat a una part del país, no descartaria que el nombre necessari de molins fos proper a l’indicat a la Taula VII (sempre i quan la seva potència es mantingués a 5 MW).

4) Una constatació molt rellevant és que fins i tot per a satisfer només les necessitats energètiques de la comarca ja es necessita una extensió d’instal·lacions gran que representa grosso modo una extensió semblant a la que la comarca hauria de dedicar per a la solidaritat a nivell de país 

Imatges i dades sobre la situació energètica a comarques de Girona en comparació a la resta de Catalunya: