Skip to main content

L’Estimació Provisional d’Emissions de CO2e de Catalunya 2023 s’ha calculat mitjançant la modelització dels quatre sectors d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH o CO2e): energia, indústria, agricultura i ramaderia i residus. En el sector d’energia el model tracta per separat les emissions generades pel transport i les d’altres usos energètics, com la generació d’electricitat. S’utilitzen dades mensuals recents de fonts estadístiques públiques, tal com es detalla a l’informe tècnic adjunt.

El resultat de l’Estimació Provisional d’Emissions de CO2e de Catalunya 2023 és de 39,7 Mt CO2e. Això suposa una reducció d’un 5,5 % respecte les emissions del 2022 calculades amb el mateix model i una reducció d’un 1,7% respecte el 2021, darrer any amb dades oficials disponibles, quan les emissions totals van ser de gairebé 40,4 Mt CO2e. L’estimació provisional 2023 mostra un canvi de tendència respecte els dos anys anteriors, quan les emissions havien crescut després de la forta davallada del 2020 pel confinament per la COVID, i són coherents amb altres previsions similars, com les de l’informe del Observatorio de la sostenibilidad o les del Centre de recerca en canvi climàtic del País Basc per al conjunt d’Espanya, i també amb les tendències generals de la Unió Europea.

Les dades analitzades mostren una disminució del consum de combustibles fòssils, particular amb una reducció d’un 9% en el consum de gas natural i d’un 2% en el consum de carburants per al transport per carretera (gasolines i gasoil). Pel que fa a l’electricitat produïda amb tecnologies que generen emissions (bàsicament cicles combinats i cogeneració, que utilitzen gas natural) la reducció ha estat d’un 16%. En l’estimació realitzada no s’analitzen les causes de fons que provoquen la disminució de les emissions; algunes de les possibles raons poden ser, entre d’altres, la millora de l’eficiència industrial, un consum d’energia més responsable a les llars, canvis en els patrons de mobilitat, canvis tecnològics, una major participació de les energies renovables, l’increment de l’autoconsum, etc.

L’Estimació Provisional d’Emissions de CO2e de Catalunya 2023 també mostra que encara estem molt lluny de la ruta necessària per assolir amb garanties els objectius establerts per a Catalunya, per a Espanya, per al conjunt de la UE, dels compromisos de l’Acord de Paris i de les recomanacions científiques de l’IPCC (vegeu la taula amb valors de referència al final d’aquesta nota). Si assumim l’objectiu que ha calculat la Generalitat per traslladar a Catalunya el nivell d’ambició del paquet Fit to 55 de la Unió Europea, les emissions el 2030 no haurien de superar les 28,2 MtCO2e, un 29% per sota de les emissions del 2023. En relació a la recomanació de l’IPCC, de mitjana global de reducció d’emissions necessària, les emissions de Catalunya pel 2030 no haurien de superar les 24,8 MtCO2e, un 37% per sota de les emissions del 2023, amb una mitjana anual d’una reducció de més del 6% des del 2024. I amb això no compliríem amb l’Acord de París, que estableix que els països desenvolupats han de fer una reducció d’emissions més ràpida que la mitjana global.

Aquest gràfic mostra la tendència de les emissions de Catalunya amb relació als objectius de la
UE i a la mitjana global de l’IPCC.

Més info: https://monitorco2e.cat